DOCUMENTE NECESARE INTERNARII LA SPITAL:

 1. Buletin identitate / Carte identitate;
 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie,
 3. Bilet de internare de la medicul specialist,
 4. Adeverinta de asigurat /coasigurat /cupon de pensie /cupon de somaj /dovada platii la CASS
 5. Card de sanatate

PENTRU COASIGURATI:

ADEVERINTA DE ASIGURAT ELIBERATA DE CASA DE ASIGURARI PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:

 1. Adeverinta de la Finante ca nu are venit sau adeverinta de la primarie,
 2. Asigurarea sotiei / sotului
 3. Copie dupa buletin sau C.I.
 4. Copie dupa certificatul de casatorie
 5. Card de sanatate

CONDITII DE INTERNARE:

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

 1. spitalizare continua;
 2. spitalizare de zi.

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

 1. situatiile in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita  supraveghere medicala continua;
 2. diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
 3. tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este  nedeplasabil sau necesita izolare.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

Externarea pacientilor se face conform legislatiei in vigoare, pacientul primind la externare o scrisoare medicala eliberata de catre medicul curant si adresata medicului de familie in care se inscriu informatii despre:

 • evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii;
 • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata  conform diagnosticului):
 • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandari privind un stil de viata sanatos;
 • daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Pe langa scrisoarea medicala se elibereaza la externare:

 1. biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
 2. reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
 3. concediu medical (la cerere -se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

In cazul externarii la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical. Externarea , concediul medical si reteta sunt validate in baza Cardului de sanatate.

DREPTURILE PACIENTULUI

(Extrase din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului):

 

"Art. 2. – Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Art. 8. – Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Art. 10. – Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Art. 12. – Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Art. 13. – Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14. – Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

Art. 15. – În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16. – În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

Art. 17. – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Art. 18. – Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19. – Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Art. 21. – Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Art. 22. – Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Art. 23. – În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25. – (1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Art. 26. – Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

Art. 27. – Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.

Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevazut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

Art. 29. – (1) În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Art. 30. – (1) Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat.

Art. 31. – Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai asemănător  celui familial.

Art. 33. – Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Art. 34. – (1) Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementarile de plată legale din cadrul unității respective.

Art. 35. – (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare”.

 

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

 

OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI

Conform art. 219 din Legea  Nr. 95/  2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,  asigurații au următoarele obligații:

 1. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 2. Să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 3. Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii; 
 4. Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).
ALOCAȚIA DE HRANĂInformare alocație de hranăVizualizează 

 • SECRETARIAT:

 • 021 222 35 50, int. 100

 • Luni - Vineri: 08:00 - 16:00

  Program cu publicul: 09:00 – 11:00, 14:00 – 15:00

 • DIRECTOR MEDICAL:

 • 021 222 35 50, int. 100

 • Luni - Vineri: 13:00 - 15:00