ANUNTURI

Anunt publicitar 26336 / 21.12.2018


Anunt publicitar 26335 / 21.12.2018


Anunt publicitar 26334 / 21.12.2018


Anunt publicitar 26333 / 21.12.2018


Centralizator cu rezultate finale 


Selectie dosare -  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


Selectie dosare -  DIRECTOR MEDICAL

 

ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

                  In conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MS nr.284/2007 art.2 privind organizarea concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat prin Ordinul nr.954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul MS nr.284/2007 si a Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, Spitalul Clinic “Sfanta Maria” anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor de Director Medical si Director Financiar-Contabil.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Clinic “Sfanta Maria”, Bld.Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, Bucuresti.

La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice:

Criterii generale ( director medical si director financiar-contabil) :

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea:

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

            

            Criterii specifice, pentru director medical:

1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina;

2. sunt confirmati cel putin medic specialist;

3. au minim 5 ani vechime in specialitatea respectiva.

              Criterii specifice, pentru director financiar-contabil:

1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;

2.detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;

3. au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor.

         

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

              1. pentru director medical:

a) cerere de inscriere;

b) copie dupa actul de identitate;

c) copie dupa diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d) copie dupa certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.

 

                2. pentru director financiar-contabil:

a) cerere de inscriere;

b) copie dupa actul de identitate;

c) copie dupa diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate;

j) copie dupa certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu.

 

              Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

              Dosarul de  inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului.

             Concursul/examenul cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

 • test – lucrare scrisa  de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
 • sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selectie.

             Calendarul desfasurarii concursului/examenului:

 • pana la data de 26.09.2018, ora 15 – perioda de inscriere a candidatilor;
 • 27.09.2018,  ora 15 – selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
 • 28.09.2018,  ora 15 – depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere
 • 01.10.2018,  ora 15 -  afisarea rezultatelor contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor de iscriere;
 • 03.10.2018,  ora 11 - desfasurarea probei scrise-test lucrare scrisa  de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului;
 • 04.10.2018,  ora 9 – sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate;
 • 04.10.2018,  ora 12 - interviul de selectie
 • 04.10.2018,  ora 16 – afisarea rezultatelor concursului;
 • pana la 05.10.2018,  ora 16 – depunerea contestatiilor privind rezultatele concursului;
 • 08.10.2018,  ora 16 - afisarea rezultatului final al concursului in urma contestatiilor.

 

Bibliografia de concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare: titlul VII Spitalele.
 2. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
 3. Ordin MS-CNAS nr.397-836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare:prevederile referitoare la asistența medicală spitalicească.
 4. Ordinul MS nr.377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.
 5. Ordinul CNAS nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018.
 6. Ordinul MS nr. 914/2006 normele privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unitățile sanitare.
 8. Ordin MS nr.870/2004 Regulament privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti.

 

Teme cadru pentru proiectul de specialitate în vederea ocupării prin concurs a funcției de  DIRECTOR MEDICAL

1.   Imbunătățirea calității serviciilor acordateîn cadrul spitalului;

2.   Analiza și îmbunătățirea activității clinice în spital;

3.   Siguranța și satisfacția pacientului;

4.   Controlul infecțiilor asociate asistenței medicale;

5.   Dezvoltarea și modernizarea spitalului.

 

Tema aleasă de candidat si continutul proiectului de specialitate vor viza spitalul public pentru care candidează. Proiectul se realizează individual, într-un volum de maximum 15 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12, trebuie sa fie depus la înscriere si sustinut ulterior în fata comisiei de concurs.

 

      Bibliografia de concurs pentru ocuparea functiei de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare - titlurile VII si VIII;
 2. Legea Finantelor Publice nr. 500/2002;
 3. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 5. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv;
 6. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 7. Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
 8. Ordinul MFP nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 9. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv;
 10. Ordinul MS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli la institutiile sanitare finantate din venituri proprii;
 11. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 12. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 13. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice;
 14. OMS nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;
 16. HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019: prevederile referitoare la asistenta medicală spitalicească;
 17. Ordin MS-CNAS nr. 397-836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018, cu modificările si completările ulterioare: prevederile referitoare la asistenta medicală spitalicească;
 18. Ordinul MS nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind conditiile pe care tebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a spitalelor;
 19. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
 20. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti.

 

Teme cadru pentru proiectul de specialitate în vederea ocupării prin concurs a functiei de DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 1. Gestiunea financiară a spitalului.
 2. Evaluarea eficientei investitiilor la nivelul spitalului.
 3. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, componentă a managementului financiar al spitalului.
 4. Evaluarea situatiei economico-financiare a spitalului.
 5. Măsuri pentru îmbunătătirea eficientei activitătii spitalului.

 

Tema aleasă de candidat si continutul proiectului de specialitate vor viza spitalul public pentru care candidează. Proiectul se realizează individual, într-un volum de maximum 15 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12, trebuie sa fie depus la înscriere si sustinut ulterior în fata comisiei de concurs.

               Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Clinic Sfanta Maria din bld.Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, Bucuresti, tel.0212223550, persoana de contact Dana Neamtu - sef RUNOS.

 

 

 

 

 

 

Contact